CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-91

 ( “CEVŞEN-İ KEBİR 19-21.BÂB / TEVHİDNÂME 19-21.BÂB”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-90

***

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahım!   Bütün hamd u senâlar, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve O’nun hakkıdır. Efendimiz Hz. Muhammed’e, durulardan duru ehl-i beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk saffı tutmuş ashabının cümlesine salat u selam olsun.

Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Cumamızı mübarek eyle.. Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

“Ey kalbi kırıkları maiyyetiyle şereflendiren!

Ey ‘Gönlü mahzunların yanındayım!’ buyuran!

Ey bela ve musibetleri kaldıran!

Ey Gariplerin Sahibi…

Ey Mazlumların Sahibi…

Ey Mağdurların Sahibi…

Ey mahkumların Sahibi…”

Allahım, Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Masumiyetine rağmen hürriyeti gasp edilen bütün kardeşlerimizi bir an evvel hürriyetlerine kavuştur!

Mağdur kardeşlerimize öyle bir lütufta bulun ki; göz görmemiş, kulak işitmemiş ve beşer tasavvurlarını aşkın, Şânına yakışır bir iltifat-ı Sübhâniye ile onları serfirâz kıl!”

“Ey esaret hayatı yaşayanları hürriyetine kavuşturan! Onları da hürriyetlerine kavuştur!..” “Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur!..

“Allah’ım! Bu mazlumları, mağdurları, zâlimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyur!”

Haklarını, imkanlarını iade buyur!.. Onlar, bir kısım mutasallıtların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne maruz kaldılar; o zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar! Ve onları salıver!”

“Tasavvurları aşkın, sürpriz şekilde salıver Allah’ım! Ne olur?!. Ey mutlika’l-usârâ!..”

(TEVHİDNAME-122): Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

***

[CEVŞEN- KEBİR-19.BÂB]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. 

 1. Ya men la yürca illa fadluh (Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,)

 2. Ya men la yuhafü illa adlüh (Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,

 3. Ya men la yüntazaru illa birruh (Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen,

 4. Ya men la yüs’elü illa afvuh (Ey affından başka bir şey istenmeyen,

 5. Ya men la yedumu illa mülküh (Ey mülkünden başkası devam etmeyen,

 6. Ya men la sultane illa sultanüh (Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,

 7. Ya men la burhane illa burhanüh (Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan,

 8. Ya men vesiat külle şey’in rahmetüh ( Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,

 9. Ya men sebekat rahmetühü ala ğadabih (Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,

 10. Ya men ehata bi-külli şey’in ilmüh (Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

  Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

  Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

***

[CEVŞEN- KEBİR-20.BÂB]

 1. Ya faricel-hemm Ey tasayı kaldıran,

 2. Ya kaşifel-ğamm Ey gamı gideren,

 3. Ya ğafirez-zenb Ey günahı affeden,

 4. Ya kabilet-tevb Ey tövbeyi kabul eden,

 5. Ya halikal-halk Ey yaratılmışların yaratıcısı,

 6. Ya sadikal-vaad Ey vaadinde sâdık olan,

 7. Ya razikat-tıfl Ey yavrulara rızık veren,

 8. Ya mufiyel-ahd Ey sözünü yerine getiren,

 9. Ya alimes-sırr Ey gizliyi bilen,

 10. Ya falikal-habb Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

  Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

  Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

***

[CEVŞEN- KEBİR-21.BÂB]

 1. Fe-es’elüke bi-esmaike:

  Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

 2. Ya Aliyy Ey her şeyiyle yüce olan Alî,

 3. Ya Vefiyy Ey sözünden vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,

 4. Ya Veliyy Ey müminlerin dostu olan Velî,

 5. Ya Ganiyy Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,

 6. Ya Meliyy Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,

 7. Ya Zekiyy Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî,

 8. Ya Radıyy Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî,

 9. Ya Bediyy Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,

 10. Ya Hafiyy Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî,

 11. Ya Kaviyy Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,

  Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

  Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

***

[TEVHİDNÂME-16.BÂB]

“Allah’ım! Yüce katından bizlere öyle bir nusret ve yardımda bulun ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek destek, arka çıkma ve yardımlardan bizleri müstağni kılacak ölçüde olsun!

[TEVHİDNÂME-17.BÂB]

“Allah’ım! Bizleri, bütün beklentilerini Senin merhametine bağlayan, Sen’in lütuf ve ihsanlarını uman, gelecek adına emellerle dopdolu olan ama arzu edilen şeylerin Sen’in kudretinle elde edilebileceği mülahazasıyla yaşayan, gönlü Sen’in rahmetinin vüs’ati sayesinde her dem ümit ile atan “recâ ehli” kimselerden eyle! Öyle ki Sen’den gayrı hiçbir varlıktan beklentiye girmeyelim, ümidimizi asla başkasına bağlamayalım!

[TEVHİDNÂME-18.BÂB]

“Allah’ım! İman ile dirilme ve İslam’ı hayatımıza hayat kılma adına sinelerimize açıklık bahşet, inşirah ver; gönlümüzü imana ve İslam’a açıp genişlet; darlık ve sıkıntıdan genişlik, ferah ve huzura kavuştur; sükûn, itminan ve inbisata erdir. Öyle ki Sen’den gayrısına dilbeste olmayıp bütün vesilelere müstağnî kalalım!

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm. Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed ve âlihî ve sahbihî ecmeinet-tayyibinet-tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz. Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ. Fî külli nevahılhayah. Ve min beyninâ ve min halfinâ. Ve an eymâninâ ve an şemâilina. Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahümme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine ve min halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine. 

Ya Rahîmu ya Rahman ya Hannanu ya Mennân yazel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

Vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin