GİRİŞ

“Dua halkaları, kalbî ve rûhî hayata sıçrama faslı gibidir.. herhangi bir halkada gönüllerini göklere bağlamış ve kendilerini uhrevîliklere salmış zâkirler, ötede kim bilir ne kevserler ne kevserler içeceklerdir.

Adanmış ruhlar, “Yakaran Gönüller”in dua halkasından hiç ayrılmamalı, ruh hâleti itibarıyla bast (inşirah, neş’e ve sevinç) anlarında başkalarına şevk kaynağı olmalı, kabz (gönül darlığı) yaşadıkları zamanlarda da dostlarının kanatlarıyla uçmalı; fakat, ne yapıp edip yol yorgunluğunu tazarru ve niyazla aşmaya çalışmalıdırlar. Halkanın dışında kalanlar, dışta kalmış sayılırlar; -hafizanallah- zamanla heyetten de kopup ayrılırlar. Halkanın içinde bulunanlar ise, Allah Teâlâ’nın bütün halkaya teveccühü ölçüsünde sevaptan nasipdar olurlar. Onlar kalb ve ruh ufku itibarıyla tutukluk yaşadıkları anlarda bile, dâhil oldukları halkadaki arkadaşlarının sînelerinden kopup gelen inanç ritimli sesler ve rikkat yüklü iniltiler sayesinde haşyetle dolar ve canlılıklarını hep korurlar.

[Vuslat Muştusu/Kırık Testi -8; el-Kulûbu’d-Dâria (Yakaran Gönüller), s. 87-95.]

Bu hafta Mutad evradımıza ek olarak; 

1- Zübdetü’s-Salavât_Cuma Gecesi Hizbi’nden

2-  Hasan el-Basrî Hazretlerinin Haftalık İstiğfarları_Cuma Günü İstiğfarı’ndan

3-  Muhyiddîn İbn Arabî (k.s.) Hazretlerinin  Haftalık Gündüz Virdleri_Cuma Günü Virdi’nden

4- Muhyiddîn İbn Arabî (k.s.) Hazretlerinin Haftalık Gece Virdleri_ Cuma Gecesi Virdi’nden

5- Hazreti Ali’nin (r.a.) Haftalık Duaları_Cuma Günü Duası’ndan

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-33

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 *****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (Alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün Halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali Efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn Efendilerimize..

 Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza Efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur. 

Cumamızı mübarek eyle..

Lebbeyk ya Rab! fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım!

Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım!

İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, Ey Merhametliler Merhametlisi!

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta Büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbimiz! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 

— 

[Zübdetü’s-Salavât_Cuma Gecesi Hizbi’nden]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Allahım! Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Muhabbetine mazhar kıldığın nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Bütün kâinatta Senin en faziletli kelime-i mektûben olan nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Nusretinle te’yîd eylediğin nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Bütün varlığın Kendisine medyun olduğu ve hep şükranla andığı nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Mes’ûd nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Hakkında, yerlerde ve göklerde vüdd/sevgi vaz’ ettiğin nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Risalet ve mesajının şahidi çok olan nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Yerde, gökte ve gökler ötesinde övülen nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Emin ve sâdık nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Emniyet ve güvenin temsilcisi olan nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Gaybdan haber veren son nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Seni kullarına sevdirerek Senin sevgine mazhar olmaya rağbeti çok olan nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Küfre galip gelen nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Güzel ahlâkın mümessili olan nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Fetanetiyle her şeyin en doğrusunu gören nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Senin insanlar arasındaki en büyük şahidin olan nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Davası yalnız i’lâ-yı kelimetullah olan nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Âbid nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Zâhid nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Hâmid/hamd eden nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Şâkir/şükreden nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Sâbir/sabreden nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Kıyamet gününde bütün insanların etrafında toplanacağı nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Her fazilet ve güzelliğin kaynağı olan Din’i neşreden nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Nurlu ve aydınlık nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Hakka yardımcı olup Din’i yücelten, insanlara yardımcı olup onlara Cennet’in yolunu gösteren nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Senin tavzifinle bazı şeyleri emreden nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Yine Senin vazifelendirmenle bazı şeyleri nehyeden nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! Zulmü zevâle mahkum eden nebî, Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

***

[Hasan el-Basrî Hazretlerinin Haftalık İstiğfarları_Cuma Günü İstiğfarı’ndan]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Rahmet, re’fet, şefkat ve mağfireti Sonsuz Allahım!

Senin Sana kulluk için afiyet lutfettiğin şu bedenimizi ve sunduğun daha başka imkânları kullanarak, senin örtmenle insanlara görünmeden, bir taraftan neticelerinin korkusunu yaşarken öbür taraftan Senin merhametine sığınarak, bir yandan gazabından çekinirken diğer yandan hilm, kerem ve affına güvenerek işlediğimiz ne kadar kusur, cürüm, ma’siyet, suç ve günah varsa hepsinden dolayı Senin mağfiretini diliyoruz. Lütfen ve keremen o günahların üzerini ört ve bizi bağışla; bizi affet.

Ey Yüce Rabbimiz!

Allahım! Senin gazabına davetiye çıkaran, azabına yaklaştıran, nehyettiklerine meylettiren yahut emrettiklerinden uzaklaştıran bütün günahlarımızdan dolayı affını talep ediyoruz, bizi affet.

Ey Yüce Rabbimiz! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Kendi yoldan çıkmışlığımızla kullarından birisini bir günaha meylettirmiş ya da onu, süslü göstermek gibi hilelerle hiç bilmediği bir günahla tanıştırmış, dolayısıyla da aldatmışsak ve yarın Senin yüce huzuruna kendi günahlarımızla beraber böyle nice günahlarla gelirsek, bütün bu günahlardan dolayı da bağışlamanı diliyoruz; bizi bağışla.

Allahım! Gece ve gündüz, azalarımızdan herhangi birisi ile işleyip de, insanlardan utandığımızdan dolayı Senin örtüp gizlemene sığındığımız bütün günahlarımızdan dolayı bizi bağışla.

Allahım! Her bir günahımız ki, onu tekrar işlemeyeceğimize dair Sana kasemle teveccühte bulunup tevbe ettik, Yüce Nebîn Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) söz verdik, velî kullarını şahit tuttuk; ne var ki şeytan hilesiyle bizi o günaha bir kez daha yönlendirip, nefsimiz de bizi tekrar o ma’siyete çağırınca insanlardan gizli fakat Sana karşı tam bir cür’et eseri olarak, hem de hiçbir örtü ve kapının bizi Senden gizleyip koruyamayacağını, hiçbir perdenin saklayamayacağını bile bile Sana muhalefet edip o ma’siyeti tekrar irtikâp ettik. Yasakladığın alana bir kez daha girdik. Buna rağmen Sen örtüyü kaldırmadın. Sanki biz Sana hep itaatkâr, emirlerine süratle koşan, tehditlerinden ölesiye çekinip kaçan bir kul imişim gibi bizi dostlarınla bir tuttun. O günahı velî kullarından gizledin. Öyle ki, Senden başka hiç kimse bilmedi. Dostlarını nasıl anıyorsan bizi de öyle andın. Dahası onlara lutfettiğin gibi bize de bol bol nimet lutfettin. Öyle fazl u ihsanlarda bulundun ki, sanki onlarla aynı derecede gibiydik. Ey Mevlâ-yı Müteal, bu sadece Senin hilm ve fazl u nimetinin eseridir. Sonsuz defa Sana hamd ü senalar olsun.

Allahım! İşte o günahların hepsinden tevbe ediyor ve bizi bağışlamanı diliyoruz. Ey Merhametliler Merhametlisi! O günahları dünyada setrettiğin gibi yevm-i kıyamette de gizle ve bizi yüz kızartıcı durumlara düşmekten koru.

Allahım! Arkasında onulmaz sancılar bırakan, belalara sebep olan, düşmanları sevince boğan, perdeyi yırtan ve semadan inen yağmur damlalarına mâni olan her bir günahımızdan dolayı affını diliyorum; bizi affet.

Allahım! Senin rahmetini bizden uzaklaştıracak, gazabını bize yakınlaştıracak, kereminden bizi mahrum bırakacak ya da nimetlerini üzerimizden kaldıracak bütün günahlarımızdan tevbe edip huzuruna geldik. Tevbemizi kabul buyur ve bizi affet.

***

[Muhyiddîn İbn Arabî (k.s.) Hazretlerinin  Haftalık Gündüz Virdleri_Cuma Günü Virdi’nden]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Ey Yüce Rabbimiz! Senden bizi marifet basamaklarında yükseltmeni diliyoruz. Bizi çeşit çeşit hakikat sırlarında dolaştır ve hıfz ü kilâetine mazhar kılarak sübuhât-ı celâline layık olmayan havâtırdan koru.

Rabbimiz! Her durumda bizi Seninle kâim eyle. Lütfuna şahit kıl, uzaklık yakınlık her halimizde.

Ey fazl ve cömertlik Sahibi! Basiretimizi tevhid meydanına öyle aç ki, nazarımızı bütün varlıktan kesip her şeyin Seninle kâim olduğunu müşahede edebilelim. Mücerred ve mukaddes Zât-ı Ehadiyet-i Sırfe denizinden üzerimize lütuflar yağdır; yağdır ki, idrakimizi aciz bırakan ve önümüzdeki her türlü talep kapısını kapatan alâkalar kesilsin. Gayb-ı Zâtının melekûtundan bize öyle imdat et ki, biz de bu imdat ile huruf-u ekvâna (yaratma ve yaratılana) şahit olabilelim. Zât-ı Ehadiyetinle ilgili mülahazalarımızda bizi her türlü eksiklik ve yanlışlıktan muhafaza eyle, ey ilmi ve rahmeti ile her şeyi kuşatan Âlemlerin Rabbi!

Ey Rabbimiz! Bâtın ve zâhirimizi ağyar kirlerinden temizle. Mukaddes nurlarının feyziyle bizi ahvâl ve etvâra takılmaktan, takılıp kalmaktan koru. Bize ünsiyetinin parıltılarını müşahede ettir. Eşkâl ve eşbâhın incelik ve hakikatlerine bizi muttali kıl. Bütün âlemlerde tevhidini açıkça haykıran sesleri bize işittir. Esmâ-i celâliye ve kahriyenin cevherleriyle bizim mir’ât-ı ruhumuza, tam bir tecelli ile mukâbele buyur. Ol ki, ne ins ne de cinden cebbâr bir basar, zalim bir göz üzerimize değmesin. Değmeye kalkışan nefs-i emmareye sahip gözleri de kahhariyetinin şuaları yakıp yok etsin, hor ve hakîr kılsın. Kılsın da o gözü, hüsran içinde bizden uzaklaştırsın. Ey bütün yüzler huzurunda boyun eğen, bütün boyunlar karşısında hudû ile iki büklüm olan, Âlemlerin Rabbi!

Yüceler Yücesi Rabbimiz! Bizi Senin hazerât-ı kudsünden uzaklaştıran bütün hâil ve mânilerden uzak tut. Envâr-ı sıfâtının bizi bürümesine engel olan sıfatlarımızı bizden çekip al. Nur-u Zâtının parlak tecellilerinden bir tecelli ile tabiat ve beşeriyetimizden kaynaklanan zulmeti izale buyur. Melekî bir kuvvet ile bize öyle medet et ki, onunla üzerimizee çöken yakışıksız ve çirkin huylardan kurtulalım. Düşünce ve fikir levhamızdan şekilleri sil ve inayet elinle onların yerine “kâf” ile “nun” arasındaki yakınlığının sırrını ikâme eyle.

Ey Nurların Nuru! Ey feyzinden her şeye bol bol feyz ifâza eden! Ey Kuddûs! Ey Samed! Ey Hafîz! Ey Latîf! Ey Âlemlerin Rabbi!

Salât ve selâm olsun Hazreti Muhammed (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) Efendimiz’e, tertemiz, pırıl pırıl ehline, kerem ve iyilik temsilcileri olan bütün ashâbına. Hamd ü sena, şükr ü minnet, medh ü tebcîl Mabud-u Mutlak Allah’ın Hakkı ve O’na mahsustur.

***

[Muhyiddîn İbn Arabî (k.s.) Hazretlerinin Haftalık Gece Virdleri_ Cuma Gecesi Virdi’nden]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Kevn ü mekanın dar sınırlarından bizi âzâde et. Bizi başka bütün taleplerden müstağni kıl ve bize, bizim zenginliğimizin Sana olan fakr u ihtiyacımızda olduğu şuurunu duyur. İstenen ve ihtiyaç duyulan her hususta mutlak zenginliğin ile hep bizim yanımızda ol.

Allahım! Bizim yegâne kıblemiz Sensin ve kadr u kıymetimiz sadece Sana kulluğumuzdadır. Bütün dönüşler, bütün sonlar Sanadır. Sen kırık gönülleri tamir eder, zalimleri darmadağın hale getirir, korkanları himayene alır ve zalimlerin sinelerine korku üstüne korku salarsın. En yüce şan ve şeref, en câmi’ tecelli, en muhkem ve koruyucu hicap yalnız Senindir, Sana aittir. Sen Sübhansın; bütün eksikliklerden münezzeh, bütün kemâl vasıflarıyla muttasıfsın. Senden başka bir ma’bud yoktur. Bize de Sen yetersin. Sen ne güzel Vekîl’sin!

Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki O’nun çarpması pek acı, pek çetindir.” “Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek, Bizim uhdemize aldığımız bir borç idi.”

Ey mahlûkatı yaratan, ölüleri dirilten, dağınık halde olanları bir araya toplayan, nurlarının feyziyle zevâtı tenvîr buyurup varlıklara vücut nuru veren Allahım!

 Bütün genişliğiyle mülk sadece Sana aittir. Senin şanın yücelerden yücedir. Topyekün varlık Senin kulundur. Melikler Senin hizmetçilerindir. Zenginler Sana olan fakr u ihtiyaçları sebebiyle kapının bendeleridir. Sen ise Zâtınla Ğaniy-yi Mutlak’sın ve bütün masivadan müstağnisin.

Allahım! Her bir şeyi kendisine mahsus ölçü ile yarattığın ve yarattıkların içinde dilediklerine cenneti ve harîri, hilafeti ve mülk-ü kebîri ihsan ettiğin yüce ismin hakkı için Senden, içimizdeki hırs ve ihtiraslarımızı gidermeni, noksanlarımızı ikmâl etmeni, nimetlerinin libası ile bizi donatmanı, yakın ve uzak her maslahata uygun olan birbirinden güzel isimlerinden bize ta’lim buyurmanı diliyoruz.

Zıtları bir araya getirdiğin sırrın hakkı için Senden, dağınıklığımızı gidermeni ve varlıkta, varlığı kendinden ve gerçek yegâne varlık sen olduğunu bize müşahede ettirmeni diliyoruz.

Allahım! Bize cemâlinin hullesini giydir. Bizi celâlinin tacıyla taçlandır. Taçlandır ki, beşerî nefisler bize râm olsun, isyankâr ruhlar boyun eğsin ve mukaddes sırlar bütün enginliğiyle bize açılsın. Kadrimizi öyle yücelt ki, büyüklük taslayan bütün mağrurlar önümüzde dize gelsin. İzzet peşinde koşanlar tezellül içinde iki büklüm olsunlar. Elimizden tut Allahım ve bizi daima muhafaza buyur. Kulların arasında bizim için yâd-ı cemîl vaz’ et. Karada ve denizde, her zaman ve her yerde bizi sıyanet eyle.

 

***

[Hazreti Ali’nin (r.a.) Haftalık Duaları_Cuma Günü Duası’ndan]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Büyük Allah’tır. Evvel ve Ahir O’dur. Ondan başka ilah yoktur. Kalbler huşû ile sadece O’na ta’zîmde bulunur. Her işte hükmü O verir. Ölçüyü takdir eden O’dur. Her şey sadece O’nun dilemesiyle tamam olur.

Kâdir, Halîm, Latîf ve Kerîm’dir. Her türlü noksandan berî, şanı ululardan ulu, yücelerden yüce Sübhan O’dur.

Varlık bütünüyle bir tek O’nu tesbih eder, O’nun takva dairesine girmeye çalışır, tazarru ile yana yakıla yalnız O’na yalvarır. İlmiyle her şeyi kuşatan ve her şeyi bir bir kaydeden de sadece O’dur.

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin