CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-49

 ( EY DAR ZAMANLARIMDA DAYANAĞIM, MUZDARİP HALLERİMDE SIĞINAĞIM OLAN ALLAHIM!)

GİRİŞ

“Dua eden, kendi küçüklüğünün ve yöneldiği kapının büyüklüğünün şuurunda olarak, fevkalâde bir tevazu içinde ve istediklerine cevap verileceği inancıyla el açıp yakarışa geçince, bütün çevresiyle beraber semavîleşir ve kendini ruhanîlerin “hayhuy”u içinde bulur.

Böyle bir yönelişle mü’min, ümit ve arzu ettiği şeyleri elde etme yoluna girdiği gibi, korkup endişe duyduğu şeylere karşı da en sağlam bir kapıya dayanmış ve en metin bir kaleye sığınmış bulunur.”

“İnsanlığın sefalet ve rezalet içinde inim inim inlediği günümüzde ızdıraplı gönüllere ihtiyaç var; zira bir muzdaribin duası, bazen bütün kasvet bulutlarının sıyrılıp gitmesine vesile olur.”

“Eğer belâ ve musibetin genişliği/vüs’ati, ne kadar korkunç cereyan ettiği bilinemiyor ise -hafizanallah- biz de vicdanlarımızda o ölçüde üzüntü duymayız, ızdırap duymayız. Oysa ızdırap, insanların dualarının kabul edilmesi adına çok önemli bir faktördür. Bir muzdaribin duası, bazen bütün kasvet bulutlarının sıyrılıp gitmesine vesile olur.”

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta

Sure 21 (Enbiya), Ayet 88:

“Onun da duasını kabul buyurduk ve kendisini o sıkıntıdan kurtardık. İşte Biz müminleri böyle kurtarırız.”

Sure 33 (Ahzab), Ayet 48:

“Sakın kafirlere, münafıklara itaat etme, onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma ve yalnız Allah’a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.”

Sure 6 (En’âm), Ayet 41:

“Hayır! Yalnız O’na yalvarırsınız. O da dilerse duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah’a kattığınız o ortakları, o batıl mabudları unutursunuz.”

Sure 10 (Yunus), Ayet 107:

“Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda O’nun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, lütfunu ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O, öyle gafur, öyle rahimdir! (affı, merhamet ve ihsanı boldur).”

Sure 12 (Yusuf), Ayet 86:

“Ben” dedi, “sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yolu ile biliyorum.”

Sure 14 (İbrahim), Ayet 12:

“Biz neden Allah’a tevekkül etmeyelim ki gireceğimiz yolları bize O gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah’a dayanıp güvenmelidirler.”

Ayetleri serlevhamız  “Yakaran Gönüller” eserindeki Salih Kulların yakarışlarından bir demet….

 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-49

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

 Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

(Hazreti Ali’nin (r.a.) Sıkıntı ve Tasaların Bertaraf Olması İçin Okuduğu Münacaatı)

Bismillahirrahmanirrahîm.

Rabbim! Açık-gizli bütün işleri gören ve bilen Yüce Allahım!

İşte bir kez daha huzurundayım ve Senden dileniyorum.

Allahım! Sema Senin kudretinle bina edilmiş, yerküre Senin izzetinle yayılıp dürülmüştür; Şems ü Kamer de, arz u semavatı aydınlattıkları ışıklarını Senin nurundan almışlardır.

Ey her zaman temiz ruhları lütuflarıyla sevindiren, hayatını takva yamaçlarında sürdüren gönül erlerinin korkularını izale eden ve kullarının ihtiyaçlarını en münasip şekilde is’af buyuran Sultanlar Sultanı!

Ey Yusuf Peygamberi kölelikten kurtaran Ulular Ulusu!

Sen öyle yüce bir sultansın ki, dergâhında kapıcı bulunmaz; zaten Senin bir kapıcıya ihtiyacın da yoktur. Sen bir vezire, bir yardımcıya da asla muhtaç değilsin. Senden başka bir rab olmadığını ve Senin el açıp yalvarılacak yegâne mabûd olduğunu bütün kâinat türlü türlü lisanlarla fasılasız haykırıp durmaktadır.

Ya Rab! Hiç ayrılmadan Senin dergâhının önünde bekleyenler ve ısrarla el açıp yalvaranlar, Senden başka değil sadece lütuf ve ihsan görürler.

Allahım! Senin gücün her şeye yeter. Ne olur, Habîbin Hazreti Muhammed hürmetine, ehl-i beyti ve ashâbı hürmetine bizi de umduklarımıza nâil eyle! Âmîn!

(İmam Ca’fer-i Sâdık’a (r.a.) Ait Sıkıntı ve Darlık Hallerinde Okunacak Dua)

Bismillahirrahmanirrahîm.

Ey dar zamanlarımda dayanağım, muzdarip hallerimde sığınağım olan Allahım!

Uyku gibi ârizî hallerden münezzeh görüp gözetmenle beni de gözet.

Yıkılıp yok olması söz konusu olmayan desteğinle beni de koruyup kolla.

Hakkımdaki tasarruf sadece Sana aittir; bana rahmetinle muamele eyle.

Allahım! Ümit kaynağım Sen iken, nasıl helake maruz kalırım ben?

Büyük Sen, kadri yüce yine Sensin.

Benim korkup çekindiğim şeylerin hepsinin dizginleri Senin yed-i kudretindedir.

Ancak Senin kudretine dayanarak düşmanlık besleyenleri defedebilirim.

Onların şerrinden Sana sığınıyorum Allahım!

(Ca’fer-i Sâdık’ın (r.a.) Haftalık İstiâzeleri-Düşman, Musibet ve Tuzak Gibi Kötülüklere Karşı)

Bismillahirrahmanirrahîm.

Kendisinden başka bir ilah olmayan, gayb ve şehadet âlemlerini bilen, dağa tecelli buyurup onu un ufak ettiğinde elçisi Mûsa’nın (aleyhisselâm) bayıldığı, Yüceler Yücesi Rabbim!

Bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber kadın-erkek bütün sihirbaz, cin ve gulyabanîlerin, İblis, ordusu, taraftarları ve tâbilerinin, zalimlerin, kötülük maksadıyla sihir öğrenenlerin ve perçemi Senin yed-i kudretinde bulunan bütün yaratıkların şerrinden Sana sığınıyorum. Rabbim elbette Senin her icraatın hem güzel hem de âdildir; dosdoğrudur.

Şeytanların ve dostlarının dürtmelerinden, kışkırtmalarından, aldatmalarından, rüzgârlarından; yürüyenlerinden yahut binek kullananlarından; toplu ya da tek hareket edenlerinden; yine onlar içinde havayı, düz arazileri veya dağları mesken tutanların, karaların ya da denizlerin dehlizlerinde yaşayanların, ateşe veya suya tapanların, sokaklarda gezinenlerin yahut vahşi ve yırtıcı hayvanlara eşlik edenlerin, tepelerde, ormanların derinliklerinde, harabelerde ya da yerleşim yerlerinde hayat sürdürenlerin ve insanların kalblerine vesvese verip onların günah işlemelerine sebep olanların şerlerinden Kebîr, Müteâl, sekiz meleğin, sağlam Arş’ın, zevâli olmayan Kürsî’nin Rabbi’ne; Arş’ın, güzellik ve azamet otağının üzerinde yazılı ismine; kendisiyle ölüleri dirilttiği ve dirilerin canını aldığı ismine; ism-i a’zama, esmâ-i hüsnâya ve yine kendileriyle enbiyaya (aleyhimüsselâm) ve hususiyle Hazreti Muhammed’e (aleyhissalât ü vesselâm) nimetler verdiği isimlerine ve Kebîr, Kerîm, Azîm Rabbim’in Cennet’i, Cehennem’i, gece ve gündüzü yarattığı isimlerine sığınıyorum.

Bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber kendileriyle yıldızların aydınlandığı, arzın istikrar kazandığı yüce isimlerine, Arş-ı A’zam’a, kullarının yüce emellerini gerçekleştiren ve onlara bolluk üstüne bolluk yaşatan Rabbime, esmâ-i hüsnaya, onların içinde duaların daha çabuk kabulüne vesile olanlara, kendisiyle, kullarından dua edenleri muhabbet ve rızasıyla karşıladığı yüce, gizli ve bereketli ismine ve Tevrat, İncil, Zebûr ve Kur’ân-ı Azîm’deki bütün isimlerine sığınıyorum.

Yüce Rabbim!

Ne olur, bu dua ile kapının tokmağına dokunanları inatçı zalimlerin ve zarar verebilecek cinlerin, ayakta olanlarının ya da oturanlarının, uyuyanlarının veya uyanık olanlarının gizli ve açık şerlerinden muhafaza buyur.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz. Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

 

(Ca’fer-i Sâdık’ın (r.a.) Haftalık İstiâzeleri – Gece-Gündüz Ansızın Gelebilecek Belalar ve Habîs Ruhlara Karşı)

Bismillahirrahmanirrahîm.

Bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber arzın, hükmüyle ayakta durduğu, yıldızların, emriyle kaydığı ve dağların, izniyle yürüdüğü Allah’a sığınıyorum.

Göklerde ve yerdekiler, hatta Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah’ın zelîl kıldığını azîz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse onu yapar.” ve “Allah dilediği şekilde hükmeder.

Bu duayı taşıyanla beraber, yaratılıp yeryüzüne saçılanların, gece ya da gündüz ortaya çıkanların ve perçemleri Yüce Allah’ın yed-i kudretinde olan bütün canlıların şerrinden Rabbim’e sığınıyorum.

Şüphesiz ki Rabbimin her icraatı doğru ve güzeldir.” “Sen Kur’ân okuduğun zaman, Seninle âhirete inanmayanlar arasına bir perde çekeriz. Kalblerinin üzerine O’nu iyi anlamalarına mâni kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur’ân’da Rabbini tek olarak andığın zaman, onlar nefretle arkalarını dönüp giderler.”

Hakk’ın sem’, basar ve kuvvetine sığınırım da, düşmanlık besleyenler bir anda, kulaksız, gözsüz ve kuvvetsiz kalıverirler. Enbiya ve evliyanın da dehâlet ettiği risalet iklimine dehalet ederim de, zorba firavunlar bana bir kötülük yapamazlar.

Cebraîl’i sağımda, Mikaîl’i solumda, Azraîl’i arkamda ve Efendimiz Muhammed’i (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm) da önümde kabul ettim ve zalimlerin yapacağı kötülüklerden, her hâlime muttali olan Rabbime sığındım.

Allah’a dayanıp güvenene Allah kâfidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vâde belirlemiştir.

Onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir.

Allah’tan başka ilah olmadığına şahit bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ehl-i ilim de bu gerçeğe, Azîz ve Hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah’tan başka ilah olmadığına şahittirler. Allah katında hak din İslâmdır.

De ki: Bana vahyolundu ki, bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: “Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimiz’e asla bir ortak tanımayacağız.

Hiçbir şey ve hiçbir kimse Allah’a galip gelemez ve onun kudretinden kaçamaz.

O Semî’ ve Basîr’dir.

Muhakkkak ki Allah, takva dairesinde hareket edenler ve ihsan sahipleriyle her zaman beraberdir.

Gerçek güç ve kuvvet O’nundur ve O’ndandır. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd ve sena, Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz aile fertlerine ve insanlık âleminin seçkin nesli olan ashâb-ı kirâmına da salât ü selâm olsun. Âmîn!

(İmam Ma’rûf el-Kerhî (k.s.) Hazretleri’ne Ait, Dünya ve Ahiret Tasalarına Karşı Okunacak Dua)

Bismillahirrahmanirrahîm.

Dinimde Allah bana yeter..

dünyamda Allah bana yeter..

gam ve tasa veren şeylere karşı keremi sonsuz Allah bana yeter..

haddini aşıp saldıranlara karşı hilm ve kuvveti nihayetsiz Allah bana yeter..

arkamdan tuzak kuranlara karşı azabı pek şiddetli, kudreti de bütün kudretlerin üstünde olan Allah bana yeter..

ölüm esnasında, rahmeti hudutsuz olan Allah bana yeter..

kabir sorgusunda, re’feti sonsuz Allah bana yeter..

hesap günü keremi nihayetsiz Allah bana yeter..

mizanda, lütufları çok olan Allah bana yeter..

sıratta, kudreti nâmütenâhî olan Allah bana yeter..

Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm’in Rabbidir.

(İmam Gazzâlî Hazretlerinin Cünnetü’l-Esma Duası-Sıkıntılardan ve Hapisten Kurtulmak İçin)

Bismillahirrahmanirrahîm.

Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûs.

“Allah, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık ihsan eder.”

“Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden medet umarız.”

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ve  ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin