CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-8

(SENİN YOLUNA YÖNELEN KALBLER DİLENİYORUZ!..)

 

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki “GÖNÜL UFKUNDA DİRİLİŞ” (18 KASIM 2018) Bamtelinden mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-8

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme,

Ey kalbler ancak zikriyle itmi’nana erip oturaklaşan!

Ey semavat u arzda olup biten her şeyi; kullarının gizlediklerini ve açıkladıklarını, dahası kalblerin derinliklerinde olanları bilen!

Ey gözlerin harama nazar gibi haince bakışlarını ve kalblerin sakladıklarını bilen!

Ey bize imanı sevdiren ve onu kalblerimizde güzelleştiren; bize inkâr, fısk ve isyanı kerih gösteren ve böylece bizi dosdoğru yolda yürüyenlerden eyleyen!

Ey tâ kalblere kadar işleyen tutuşturulmuş Cehennem ateşini yaratan!

Ey kırık kalbleri tamir eden, sarıp sarmalayan!

Ey kalbleri hâlden hâle evirip çeviren!

Ey kalbleri güzelliklerle bezeyen!

Ey kalbleri nuruyla zinetlendiren!

Ey kalbleri tedavi eden!

Ey kalbleri muhabbetiyle şereflendiren!

Ey kalblere ünsiyet bahşeden!

Ey sonsuz nuruyla bütün mevcûdâtı ve kullarının kalblerini nurlandıran Münevvir

Ey kalbler ve gönüller sadece yakınlığıyla huzur ve sürur bulan Karîb!

Ey yalnız Kendisini talep eden hak yolcularının kalblerine varlığını her zaman duyuran Mevcûd!

Ey bütün benlikleriyle Kendisine yönelip başka arzulardan sıyrılabilmiş muhabbet erlerinin kalblerindeki yegâne Mahbûb!

Ey bir tek Yüce Zâtının zikri kalblere itmi’nan veren!

Ey kalbleri, Kendisine karşı her zaman iştiyak ile coşan ve yanıp tutuşan kullarının kalblerini tarifler üstü teveccühleriyle dolduran!

Allahım!

Senden, her zaman âh u enînlerle yakaran, Sana karşı saygı ile dopdolu ve her zaman Senin yoluna yönelen kalbler dileniyoruz.

Allahım!

Senin sıyanetine dehalet ediyoruz; helakimize sebebiyet verebilecek tehlikeli zeminlerden, kalb ve ruh hayatımız adına afet sayılabilecek tavır ve davranışlardan bizi uzak tut.

Allahım!

Muvakkat dünya hayatının, ruhu ve kalbi öldüren tuzaklarına düşmekten bizi koru.. Dünyaya dalıp da Senin emirlerine muhalefet etmekten bizi muhafaza buyur. Sevgini sinelerimize tastamam yerleştir.. Marifetinin nurlarıyla kalbimizi ihya buyur.. ve saf, duru ve has kulların olan ebrar ve salihlerin kalblerinden dünya sevgisini çıkardığın gibi bizim kalblerimizden de çıkar

Allahım!

Kalbimizi uyanık tut ve bizi kulluğun hakkını verenlerin yoluna erdir.

Allahım!

İmanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle.

Ne olur Rabbim!

Bizim sadrımızı imana aç ve imanın güzelliklerini kalbimize duyur ve o güzelliklerle ruhumuzu doyur! Senin hoşnutluğuna vesile olacak hususlarda kalbimize huşû sal.

Allahım!

Niyazımız o ki, kalbimiz sadece Senin zikrinle dolsun ve her muamelenden hoşnut olsun.

Allahım!

Her şeye en yakın şahit Sen, en yakın koruyucu da yine Sensin. Nefislerin önüne geçer ve perçemlerden yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. Kalbler sırlarını Sana açar, dolayısıyla her gizli Sana ayandır

Ey kalbleri dilediği gibi evirip çeviren Allahım! Kalblerimizi Hakk’a kulluğa çevir.

Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl.

Allahım!

Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi, kalbimizi günahlardan arındır.

Allahım!

Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbden, doyma bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan Sana sığınıyoruz.  

Bize hep doğruyu söyleyen bir dil ve selim bir kalb ihsan buyur.

Allahım!

günah yükünü sırtımızdan kaldır, hâlimizi ıslah edip düzelt, kalbimizi tertemiz hâle getir, kalbimizi nurlandır, günahımızı affeyle

Kalbimize günahların çirkinliğini, utanç vericiliğini ve onlardan uzak durmanın hazzını duyur.

İlahî!

İşlediğim hatalar ve günahlar ruhumuza zillet urbası giydirdiler. Bir de Senden cüdâ düşünce kendimizi bütün bütün meskenet libasının içinde bulduk; hadd ü hesaba gelmez, kocaman kocaman kabahatlerimiz hep kalbimizi simsiyah hâle getirdiler.

Bahtına düştük, ey biricik Matlûbumuz, Maksûdumuz, Mahbûbumuz; ne olur, tevbemizi kabul, kalbimizi de ihya buyur!

İnsanlığın İftihar Tablosu Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbi olan Allahım!

Ne olur, günahımızı bağışla, kalbimizdeki gayz ve hiddeti gider ve dalâlete sürükleyen fitnelerden bizi muhafaza buyur.

Bizi İslâm ile azîz, iman ile kerîm ve Nebîsi ile muhterem kılan; bizleri O’nunla dalâletten hidayete çıkaran, dağınıklıktan kurtaran, kalblerimizi te’lif buyuran, düşmanlık besleyenlere karşı bize yardım eden, beldelere hâkim eyleyen ve bizi birbirimizi seven kardeşler hâline getiren Allah’a hamd olsun.

Hamd ediyoruz bütün bu nimetlerinden dolayı Allah’a ve O’ndan, nimetlerini artırarak devam ettirmesini diliyoruz

Allahım!

Kalbimiz katıdır; itaatkâr kullarına karşı, Senin hoşnutluğun ve âhiret istikametinde, hakka muvafık olacak şekilde kalbimizi yumuşat. Bizi, Sana düşmanlık besleyenlere, fısk u fücûra dalmış müfsitlere ve münafıklara karşı da, onlara zulmetmeyecek ve haddi aşmayacak şekilde, sert ve şiddetli eyle.

Allahım!

Keder ve tasaların gelip kalbimizi yıpratmasına müsaade etme.

Allahım!  

Türlü türlü vesveselere esir olmuş, kaskatı kesilmiş, paslanmış ve kararmaya yüz tutmuş kalbimizi; haşyet nedir, gözyaşı nedir unutmuş ve bütün bütün kurumaya başlamış, kendine dünyalık eğlenceler arayıp duran gözlerimizi de yine Sana şikâyet ediyoruz.

Ey el açıp, “âmîn!” diyenlerle arasındaki perdeleri kaldıran Rabbimiz!

Keremine sığınıyor, lütuflarınla yüzümüzü güldürmeni diliyor; recâ hislerimize mukabelede bulunarak kalbimizi itmi’nanla doldurmanı, dünyanın bütün musibetlerini gözümüzde bir hiç seviyesine düşürecek ve Seninle aramızdaki perdeleri kaldırıp basîret ufkumuzu açacak kadar da yakînimizi ziyadeleştirmeni diliyoruz.

Bizi, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi gönüllerde birer yâd-ı cemîl hâline getir ve hepimizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!

Allahım!

Kalblerimizi ve bütün kullarının kalblerini imana, İslâm’a ve Kur’ân yolunda hizmete tevcîh buyur.

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin