CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-11

(“ALLAH’IM “SIRAT-I MÜSTAKİM”E BİZLERİ ERDİR VE O YOL ÜZERE BİZLERİ SABİT KADEM EYLE!”..)

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Bamtelinde geçen (“EY İNSAN, KIYMETİNİ BİL!.._ 09/12/2018”) “Allah’ın emrettiği gibi dosdoğru ol!” ve “Öyleyse ey Rasûlüm, sen beraberinde olup tevbe edenlerle birlikte, sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin, taşkınlık yapmayın. Çünkü O, yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecektir.”(Hûd, 11/112) den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-11

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme,

— 

45– Allah’ım! Bizden evvel binlerce peygamber, yüzbinlerce veli ve milyonlarca salih insanın sülûk ettiği “sırat-ı müstakim”e bizleri erdir ve o yol üzere bizleri sabit kadem eyle! Öyle ki, Sen’in gazabını celbedecek işler yapanların ve şaşkınlık içinde dalâlette bulunup da hak ve hakikatin berrak yüzünü göremeyen kimselerin tuttukları yoldan bizleri muhafaza edecek keyfiyette olsun!

50– Allah’ım! Dosdoğru yaşayabilmemiz için Yüce dergâhından öyle bir “sadakat” ile bizleri serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısının bize yön vermesinden, mâsivâ’nın bizleri saptırmasından ve bizlere bakış inhirafı yaşatmasından bizleri emin kılsın!

7– Allah’ım! Dergâh-ı Ulûhiyetinden bizleri öyle kâmil bir rüşd ile, istikamet ve muvaffakiyet ile serfiraz kıl ki, her türlü sürçme ve kaymalara karşı bizleri korusun!

Ey hep hakkı söyleyen ve kullarını dosdoğru yola hidayet eden!

Ey bize imanı sevdiren ve onu kalblerimizde güzelleştiren; bize inkâr, fısk ve isyanı kerih gösteren ve böylece bizi dosdoğru yolda yürüyenlerden eyleyen!

Ey varlık ve birliğine kâinatın bağrında sayısız işaret ve işaretçiler yerleştiren ve kullarını dosdoğru yola eriştiren Delîl!

Ey Kendisinin dosdoğru yolundan sapanları en iyi bilen!

Ey dilediği kullarını dosdoğru yola ileten!

Ey söz ve vaadleri dosdoğru olan!

Mevlâmız! Sen kullarına sırat-ı müstakîmi gösteren bir delil ve Hâdî, biz ise yolunu şaşırmış bir mütehayyiriz; bir mütehayyire bir Hâdî’den başka kim merhamet eder ki!

Ey yolunu şaşıranlara doğru yolu gösteren; bize de o dosdoğru yolu göster.

Allahım! Senden, bizi işimizde sebatkâr ve dosdoğru yolda azimli kılmanı diliyoruz.

Yüce nezdinden bir yardımla elimizden tut, tut ki, yüce makamlara doğru yürüyebilelim. Ayaklarımızı da Senin dosdoğru ve sapasağlam yolun üzere sâbit eyle Allahım.

Ey sırat-ı müstakîmi, müminler için açık ve geniş bir şehrah olan!

Ey temiz gönülleri sırat-ı müstakîme ulaştıran..

Ey kulluk yolunun yolcularını sırat-ı müstakîme erdiren Rabbimiz,

İmanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle.

Allahım!

Bizi emrin üzere sabit kıl. Dosdoğru yolundan ayırma ve fazl u ihsanlarınla rızıklandır.

Allahım! Tevfîkini refîkimiz, sırat-ı müstakîmini de her zaman tarîkimiz eyle.

Seçip sırat-ı müstakime hidayet buyurduğun sevgili kulların zümresine bizi de kat.

Allahım!

Bizi gizli-açık her yerde haşyet sahibi, Senin hoşnutluğunda da, gazabında da ihlas ve samimiyetle hep kapında duran, varlıkta da yoklukta da hep müstakim davranan kullarından eyle.

Bismillahirrahmanirrahîm. Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûs.

“Allah, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık ihsan eder.” “Bizi sırat-ı müstakime, dosdoğru yola eriştir.

 Allahım!

Bizi dosdoğru yola ilet ve o yolda yürümeyi bizim için kolaylaştır.

Allahım!

Nefsimizin ve perçeminden tuttuğun her canlının şerrinden Sana sığınırız. “Şüphesiz ki Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir.”

Allahım!

Hayır ve güzellik yollarını bizim için kolaylaştır. O yollarda Senin emrettiğin şekilde bütün gayretimizi ortaya koymaya ve murad buyurduğun şekilde rekabetsiz yarışmaya muvaffak kıl. Tehdit ve ikazlarını hafife alanlara reva gördüğün cezaları bize reva görme. İşledikleri günahlar yüzünden uzaklığa maruz kalmış kullarını helak ettiğin gibi bizi helak etme. Senin dosdoğru yolundan inhiraf edenleri mahvettiğin gibi bizi mahvetme.

Birbirinden güzel armağanlarını bu muhtaç kullarının üzerinde de sergile. Muvaffakiyet ve dosdoğru yola hidayetle bize de destek ol. Arızasız niyete, hoşnutluğuna vesile söze ve güzel ameller işlemeye muvaffak kıl.

Şeytana tapmayın sakın! Çünkü o size âşikar düşman… Lâkin Bana kulluk yapın! İşte sıratı müstakim!’ Şeytan, içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? İşte tehdit edildiğiniz Cehennem! İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin. Bugün mühür vuracağız ağızlarına, elleri Bize söyler, ayakları şahitlik eder, kendi yaptıklarına. Eğer dileseydik gözlerini dümdüz, silme kör ederdik, o zaman yola dökülür, hidayete ulaşmak için yarışırlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi ki? Eğer dileseydik, oldukları yerde, hemen baş üstü, mâhiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin, tersyüz ederdik… Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. Onlardan ömrünü uzattığımız kimsenin ise, hilkatini tersyüz ederiz. Hâlâ akıllanmazlar mı? Biz Resûl’e Kur’ân öğrettik, şiir öğretmedik, o zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşâd ve parlak bir Kur’ân’dır. Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, öylece ilahî hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye, gönderilmiştir.”

Allahım!

Öyle günahlar ki, onları işlemekle biz helake sürüklenecekken hilm ü rahmetinle muamelede bulunup bizi kurtardın. Nimetinle tecelli ettin de, onlar yüzünden helak yurdu olan Cehennem’e yuvarlanmaktan halâs eyledin. Yine onlar sebebiyle dosdoğru yoldan ayrılıp dalâlete sapacakken irşad ve hidayetinle bizi tekrar doğru yola koydun. İşte o günahların hepsinden Senin affına sığınıyoruz; bizi affeyle.

Her ne kadar günah işleyerek zulme girmiş olsak da bizi Senin dosdoğru yolundan ayırma Allahım!

Gelip başımıza çöreklenen her türlü üzüntü, tasa, keder ve sıkışıklık hallerinden kurtulmamız için bize nezdinden fereç ve mahreçler, çıkış yolları gönder. Bize, varıp Sana ulaşan dosdoğru yolu göster ve takva elbisesini giydir. Muhakkak ki, itaat edilip azabından sakınılmaya layık olan ve günahkarların günahlarını bağışlama şanına en çok yaraşan yegâne zât Sensin.

Ya İlahenâ! Ne olur, bizi de sadece Senin hoşnutluğunu gözeten ihlaslı kullarından kıl. Dosdoğru yola bilip görerek, yakîn ile sülûk edenlerden eyle. “İlmiyle amel eden bahtiyar kullarından olabilmemiz için bizi Kendi dosdoğru yoluna irşad buyur.

Allahım!

Senin inayetinle konakladık; Sen konuk ağırlayanların en hayırlısısın. Sana sığındık; Senin yardımın bütün yardımların üstünde ve hepsinin kaynağıdır. Biz de Senin inayet ve yardımınla sırat-ı müstakime eriştik. Her türlü kötü şeyin şerrine karşı Sen bize yetersin.

Allahım!

Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve huzurunda hep sadâkatle kullukta bulunma payesini bize de lutfet!

Biz, sadece en seçkin kulların olan peygamberlerini ve onların izinde yürüyen dosdoğru ve mümtaz kullarını te’yîd buyurduğun gibi bizleri de nezdinden bir ruh ile desteklemeni dileriz. Hiç şüphesiz Sen her şeye Kâdirsin.

Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” “Allah onunla, rızasını izleyenleri selâmet yollarına iletir, onları izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.”

Allahım! “Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve in’âmı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidâyet etmesi ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir” buyurduğun Fetih sûresinin sırrını da bizlere bahşetmeni diliyor ve dileniyoruz. Bu sûrenin ihtiva ettiği Allah’ın fethi, nusret ve yardımı, büyük zaferi yaşatması, muvaffakiyet ve necata erdirmesi, mü’minleri mağfiret buyurması ve üzerlerine sekîne indirmesi gibi in’âm ve ihsanların yüzü suyu hürmetine, bizleri bu sırra erdir ve geçmişte bahşettiğin bu nimetleri bizlere de bahşet!

Sen bütün mülkün yegâne Mâlik ve Hâkimisin. Kullarını şirk tuzağından halâs eyleyen, dosdoğru yolları önlerine apaçık seren ve Seyyidü’l-Mürselîn, Hâtemü’n-Nebiyyîn Efendimiz’i rahmet olarak gönderen sonsuz lütuf Sahibi yine Sensin.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. “Yâ Sîn, hikmetli Kur’ân’a andolsun: Sen elbette gönderilen resûllerdensin. Dosdoğru yol üzerindesin.”

Derken… şehrin öte başından, koşarak bir adam geldi ve onlara dedi ki: ‘N’olur ey kavmim! Gelin siz bu resûllere uyun!’ ‘Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru yolda yürüyen bu kimselere uyun!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selâm ve bereket ihsan eyle ve onun hürmetine bizi dosdoğru yola ilet.

Yüce Allahım! Resûl-i Kerîmin, sırat-ı müstakîminin rehber-i küllü, Kendisine Seb’ul-mesânî olan Fatiha Sûre-i Celîlesini ve Kur’ân-ı Azîm’i indirdiğin, dosdoğru dinin sahibi, insanları naîm cennetlerine götüren muktetâ bih, bizim ve Senin diğer bütün kullarının Efendisi, saadet yolunun hidayet rehberi, Efendimiz ve yüce dostumuz, en parlak ay; muhkem ve parlak kelâmın olan Kur’ân-ı Kerîm’de Kendisine, “Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması içindir” âyât-ı celîlelerini inzal buyurduğun Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât ü selâm ve bereket ihsan eyle.

Kapalı kapıları açan, geçmişe mühür vurup yeni bir sayfa açan, hakka hak ile yardım eden, sırat-ı müstakime eriştiren Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âl ü ashâbına ve zevcelerine O’nun yüce kadri ölçüsünde salât ü selâm ve bereket ihsan eyle.”

Ey nusret ve inayetiyle her zaman sevdiği kullarının yanında olan Nâsır u Muîn! O salavâtı bizim sırat-ı müstakime hidayetimize vesile eyle. Bizi Cehennem azabından muhafaza buyur ve nimet yurdu olan Cennetine al.

Allahım!

Salavâtı bizim sırat-ı müstakime hidayetimize vesile eyle. Bizi Cehennem azabından muhafaza buyur ve nimet yurdu olan Cennetine al.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin