CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-23

(“ALLAHIM! BİZLERİ GÖNLÜ HER DEM ÜMİT İLE ATAN “RECÂ EHLİ” KİMSELERDEN EYLE..!”)

NOT: Bu dua örneğimiz;  bu haftaki  Bamteli’nde geçen ( “İMANIN TADI, İNSANA SEVGİ VE ÜMİT” 03 Mart 2019) “Günümüzde sadece ümide sarılmak değil, aynı zamanda canlı bir irade ortaya koymak etrafa ümit kaynağı olmak da iktiza ediyor.  “Gamı tasayı bırak, İraden canlı ise… “Ümid kaynağı ol, olabilirsen herkese.den mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların dualarıyla hazırlanmıştır.

***

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-23

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz. Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

 

— 

Ey insanlar ümitlerini kestiklerinde yağmur indiren ve rahmetini her tarafa yayan!

Ey ümitsizliğe giriftar olanlara ümit kaynağı olan!

Ey bir musibetle karşılaştığımızda biricik reca ve ümit kaynağımız!

Ey hata edip günah işleyenlerin, rahmet ve affına itimat ettikleri biricik ümit ve reca kaynağı!

İşte huzurundayız.. kerem kapının önünde durduk.. nezd-i ulûhiyetinden geleceğini ümit ettiğiz iyilik ve cömertlik esintilerine kendimizi saldık.. Kitabın Kur’ân gibi sapasağlam bir ipe tutunduk.. Dinin İslâm gibi asla zarar verilemeyecek bir kulpa sımsıkı sarıldık.

Bahtına düştük, lütfen ve keremen, bizi ümit beslediğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma!

Rahmetin hakkında ümitsizliğe mağlup düşmekten muhafaza buyur.

Allahım!

İçine çokça dalmaktan dolayı bize zillet urbası giydiren, rahmetinden, rahmetinin genişliğinden ümit kestiren bütün günahlarımızdan; ayrıca çok günah işleyerek kendi öz canımıza kötülük etmekten ve isyanımızın büyüklüğünü düşündüren, düşündürüp de, Sana taat ile rücû etmemize mâni olan yeis ve ümitsizlik günahından istiğfarda bulunuyor ve mağfiretini dileniyoruz; bizi bağışla.

Ey kullarının Kendisine tevekkül ettiği.. korku hissine kapılanların dergâhına sığındığı.. darda kalmışların ümitlerini ihsanlarına bağladığı.. ızdırar içerisinde kıvranan bîçarelerin güç ve kuvvetinin sonsuzluğuna, rahmetinin enginliğine sığındığı.. ellerin fazl u keremine açıldığı ve dileği olanların kapısına yöneldiği Ulu Mevlâmız!

Hiçbir surette ve hiçbir sebeple Sana karşı şekvada bulunma hakkımız yoktur; biz de salih kulların gibi rahmetini ümit ediyoruz ve inayetini diliyoruz; bizi tevekkül gibi yüce bir hasletin özüne ulaşmış bahtiyarlardan eyle!

Allah’ım! Bizleri, bütün beklentilerini Senin merhametine bağlayan, Sen’in lütuf ve ihsanlarını uman, gelecek adına emellerle dopdolu olan ama arzu edilen şeylerin Sen’in kudretinle elde edilebileceği mülahazasıyla yaşayan, gönlü Sen’in rahmetinin vüs’ati sayesinde her dem ümit ile atan “recâ ehli” kimselerden eyle! Öyle ki Sen’den gayrı hiçbir varlıktan beklentiye girmeyelim, ümidimizi asla başkasına bağlamayalım! (TEVHİDNAME 17.BAB)

79 – Allah’ım! Öyle bir metânet, sağlamlık, peklik ve kavilikle bizlere lütufta bulun ki; yeis ve zillete, ümitsizlik ve perişâniyete düşmekten bizleri alıkoysun! (TEVHİDNAME 79.BAB)

Allahım! Küçükler yana yakıla çağrışıp durmakta, büyükler de kalbleri buruk iki büklüm olmaktadır. Hepsi de hâllerini Sana arz ediyorlar. Zaten Sen, gizliyi de açığı da bilirsin. Ümitsizliğe düşmeden ve yıkılıp gitmeden onlara yardım et Allahım! “Kâfirler güruhu dışında hiç kimse Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.”

Ey, kulu Kendisinden bir talepte bulunduğu zaman hemen cevap veren, ümitlerine nezdindeki güzelliklerle mukabelede bulunan, yaklaşmak arzu ettiğinde kurb yollarını açan, apaçık isyanlara düştüğü zaman bile o günahların üzerini kapatıp setreden ve tevekkülde bulunduğu zaman itimadını boşa çıkarmayıp ihtiyacını is’af buyuran Yüceler Yücesi Rab!

Kulların arasında, Senin izzet ü ikramından istifade etmeyi gönülden dileyip de ona mazhar olamayan, Senin cömertliğinden hissedar olmayı isteyip de nasibini alamayan kim vardır ki?

Öyleyse Sen bizi de kapından boş geri çevirmezsin. Senden başka ihsanla mevsûf bir Mevlâ tanımıyoruz biz. Bütün iyilikler Senden ve bütün rızık da Senin hazinende olunca biz başka kimin kapısından bir ihsan umabiliriz?

Bütün mahlûkat, kapıkulların ve her şeyin dizgini de Sende olunca nasıl başkasından bir lütuf bekleyebiliriz?

Sen ümit ettiklerimizin kat kat ötesinde bizi fazlınla serfiraz kılmışken, bizim Senden ümit kesmemiz hiç doğru olur mu?

Allahım! Yoluna sımsıkı sarılmışken, Sen de bizi, bizim gibi acizlere muhtaç etmezsin, değil mi?

İlâhî! Başkalarına bâr olmayı ar sayıyor ve ellerimizi sadece Senin, hazinenden lutfedeceğin güzellikler için açıyor, emelimizi de yalnız Senin ihsanlarına bağlıyoruz.

Ya Rab! Bizi hâlis tevhide ulaştır ve gönülleri tertemiz kullarının zümresine kat!

Ey dergâhı bütün kaçkınların sığınağı!

Ey rahmeti bütün tâliplerin recâsı!

Ey dilekte bulunulanların en hayırlısı!

Ey kendisinden bir şey istenilenlerin en kerîmi, en cömerdi!

Ey dileyenlerin dileklerini geri çevirmeyen!

 Ey ümit besleyenleri haybet ve hüsrana uğratmayan!

Ey dua dua yalvaran herkese kapısı açık olan!

Ey el açıp, “âmîn!” diyenlerle arasındaki perdeleri kaldıran Rabbimiz!

Keremine sığınıyoz, lütuflarınla yüzümüzü güldürmeni diliyor; recâ hislerimize mukabelede bulunarak kalbimizi itmi’nanla doldurmanı, dünyanın bütün musibetlerini gözümüzde bir hiç seviyesine düşürecek ve Seninle aramızdaki perdeleri kaldırıp basîret ufkumuzu açacak kadar da yakînimizi ziyadeleştirmeni diliyoruz.

Ümitlerimiz Senin keremine tutundu; taleplerimiz de yine Senin hududu olmayan cömertliğine sığındı. Bu arzularımızı gerçekleştireceğini ümit ediyoruz.

Ya Rabbî! Rahmetinin gelip bizi de sarıp sarmalayacağı hususunda ümitsizliğe düşürme. Dualarımıza icabet buyur ve bizi ümitlerimizde haybet ve hüsrana uğratma. Bize yeis ve ümitsizlik elbisesi giydirme.

Allahım! Ecelleri yakınlaştıran, emellerin önünü kesen ve amelleri çirkinleştiren bütün günahlarımızdan dolayı mağfiretini ümit ediyoruz; bizi bağışla ve ümitlerimizde bize hicran yaşatma.

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin