CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-7

(BİZLERE VİFAK VE İTTİFAK BAHŞEYLE!..)

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur.

O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır.”

” Bugün oturup-kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi…

Bir “eşref-i saat”e, “eşref-i dakika”ya rastlayabilir. 

*** 

NOT: Bu dua örneğimiz;  4 Kasım 2018 Tarihli “NURLU UFUKLAR ve ZULMANÎ PERDELER” Bamteli’nde geçen

Beni, arkadaşlarımla, onları da benimle mahcup etme!..

duasından mülhem Yakaran Gönüllerdeki Salih kulların “vifak ve ittifak” yakarışlarının cem edilmesiyle hazırlanmıştır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-7

*****

Bismillahirrahmanirrahim 
La ilahe illa ente 
Ya Hannanu 
Ya Mennanu 
Ya bediussemavati vel ard 
Yazel Celali vel ikram 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
Ya Hayyu Ya Kayyum 
İyyake Na’budu ve İyyake Nestain 
Velhamdülillahi Rabbilalemin.Amin… 

 [Efendimiz buyuruyor:”cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa,doğu ile batı arasinda her ne istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.] 

*****

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) 

ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm).. 

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e. 

Hamele-i Arş’a..

mukarreb meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize.. 

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve muhacir ve ensardan bütün ashâb-ı güzîne,

tâbiîn ve tebe-i tâbiîn efendilerimize..

 müçtehidîn-i kirâma

müfessirîn-i izâma..

muhaddisîn-i fihâma..

evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne..

aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

 Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed elBedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî  

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye, 

Büyüğümüze 

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara 

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımizi onlarin hurmetine kabul buyur. 

Allahım, 
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Cumamızı mübarek eyle..

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme,

Allahım!

Kalplerimizin arasını te’lif buyur ve bizlere vifak ve ittifak bahşeyle!

Allahım!

Biz ümmet-i Muhammed’in (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) dağınıklığını gider.

Allahım!

Özellikle erkeği ve kadınıyla bütün kardeşlerimizi, bütün arkadaşlarımızı her zaman ittifak ve ittihat içinde tut.

Ya Rabb!

Zat-ı Ecell-i A’lan da şahittir ki bizler, evlerimizden ayrılıp kardeşlerimizin arasına gelirken, ayrılığımız karşısında üzülen analarımıza “Anacığım üzülme! Hatta bir gün öldüğümüz haberini alırsan bile üzülme! Ama içlerine gittiğimiz şu güzide arkadaşlarımızdan ayrıldığımızı duyarsan, işte o zaman oturup ağla ve karalar bağla!” dedik. Sen bizi bu ahd-ü peyman ile ebedlere kadar payidar eyle!

Zatını, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlukatı şahit tutuyoruz ki, girdik reh-i sevdaya, söz verdik Allah’a, geriye dönmeyeceğiz.

Allahım!

Bugün olduğu kadar ihtiyacımız yok iken bizlere muvaffakiyet ihsan ettin. Aramızda ittihat ve ittifak ölçüsünde sımsıkı bir münasebet tesis buyurdun. Şimdi o ittihat ve ittifaka ızdırar derecesinde muhtaç iken bizleri ondan mahrum mu edeceksin?

Allahım!

Ne olur, üzerimizdeki nimetini itmam buyur. Bizleri ittihat ve ittifak içerisinde, Senin yolunda, sadece Senin hoşnutluğun için çalışan kullarından eyle.

Eyle ki, tam bir vahdet-i rûhiye içerisinde Senin yolunda yürürken Sana kavuşup hoşnutluğuna erebilelim.

Bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!

Bizi, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi gönüllerde birer yâd-ı cemîl hâline getir ve hepimizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!

Allahım!

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in ashâb-ı güzininin arasını nasıl te’lîf buyurmuşsan bizim aramızı da öyle te’lîf buyur.

Bizleri hissen, kalben ve aklen tam ittihat ve ittifaka mazhar eyle ve daha evvel şanı yüce peygamberlerine gördürdüğün i’lâ-yı kelimetullah davasını bugün omuzlamaya layık insanlar hâline getir.

Bizi en çok sevdiğin işlerde istihdam et.

Hem bizim, hem de kadın-erkek bütün kardeşlerimizin hallerini en güzel hâle tebdil eyle ve bizi yolların en doğrusuna, nimetlerin de en mükemmeline eriştir!

Rabbimiz!

Bizim ve kadını erkeğiyle bütün kardeşlerimizin gönüllerini de izzet ve celâl nurlarınla doldur. Hem öyle doldur ki; dünyanın kendine fâni yüzüne bakan bütün meseleleri gözümüzde küçülüversin; dünyevî süs ve zinetler bizim için hiçbir kıymet ifade etmesin.

Ey Vâcibü’l-Vücud Allah! Ey ebedî hayat sahibi Hayy! Ey kendi kendine kâim Kayyum! Ey celâl ve ikram sahibi Zü’l-celâli ve’l-İkram!

Engin rahmetinle bizi, hizmet-i imaniye uğrunda dünyanın dört bir tarafında koşuşturan erkeğiyle-kadınıyla kardeşlerimizi, dostlarımızı ve sevdiklerimizi bağışlamanı; ayıp ve kusurlarımızı örtmeni; bize de, iyiliğe kilitlenmiş ebrâr ve mukarrebîn gibi bir hayat yaşatmanı ve bizleri nezdinde seçkin ve hayırlı zâtlar olan müttakîlerle beraber eylemeni diliyoruz.

Allah’ı sevdik ama O’na iştiyakla ölüp ölüp dirilemedik; Habîbullah’a muhabbet duyduk, heyhat O’na delice gönül veremedik; fakat o yolda yürüyor bulunmamıza da binlerce hamd ü sena olsun!..

Bizi İslâm ile azîz, iman ile kerîm ve Nebîsi ile muhterem kılan; bizleri O’nunla dalâletten hidayete çıkaran, dağınıklıktan kurtaran, kalblerimizi te’lif buyuran, düşmanlık besleyenlere karşı bize yardım eden, beldelere hâkim eyleyen ve bizi birbirimizi seven kardeşler hâline getiren Allah’a hamd olsun.

 Hamd ediyoruz bütün bu nimetlerinden dolayı Allah’a ve O’ndan, nimetlerini artırarak devam ettirmesini diliyoruz.

“Ey Kerîm Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle ve içimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma!

Rabbimiz! Duamızı kabul buyur, buyur ki Sen, Raûf ve Rahîm’sin.”

Bize de lütufta bulun ya Latîf, ya Alîm ve “ya Habîr! (3 defa)”; “Ya Latîf! (3 defa)” Bizi sürpriz, tam, parlak, büyük ve yüce lütuflarınla sevindir.

Ey ihtiyaç ve sıkıntıları karşısında kullarına kâfî gelen Yüceler Yücesi!

Bizim ihtiyaçlarımızı da karşıla.

Hâzır bulunan ya da bulunmayan bütün Müslümanların ve ötelere intikal etmiş olan bütün kardeşlerimizin dünya ve âhiretteki ihtiyaçlarını da lutfet.

Lutfet ki Sen, keremi sonsuz bir Kerîm, ulûhiyet tahtının biricik sahibi Allah, rahmet ve şefkati sonsuz Rahman u Rahîmsin.

Allahım!

Bizi, anne-babamızı ve onların anne-babalarını, meşâyihimizi, üstadımızı, rehberimizi, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, yakınlarımızı, toplum ve milletimizi, kardeşlerimizi, üzerimizde herhangi bir hakkı olanları ve bütün ümmet-i Muhammed’i mağfiret buyur.

Bizleri, Sana, Efendimize, Üstadımıza, Hocamıza ve kardeşlerimize karşı mahcup olacağımız hatalara düşmekten, yanlışlar yapmaktan muhafaza eyle!

Bazı yüzlerin kararıp bazı yüzlerin pak olacağı o günde bizleri alnı ak, yüzü pak, sinesi engin, hasenatı zengin bahtiyar kullarından eyle…

Yâ Men lâ Yütimmü’n-Ni’mete illâ Hû!

Hayatın bütün katmanlarında ve dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet sevdasıyla bulunan kadın-erkek bütün kardeşlerimize ihlâs, samimiyet, takva, ihsan şuuru, istikamet ve aşk u şevk lütfeyle.

Kalblerimizi telif buyur. Vifak ve ittifak içinde hizmet etmeye muvaffak eyle. Bu dairedeki kardeşlerimize karşı kalbimizi gill u gişşden, su-i zandan, hasetten ve nefretten halas eyle. Bizleri ve bütün samimi kardeşlerimizi kem gözlerden, kötü ruhlu, kötü düşünceli, kötü karakterli kimselerden muhafaza eyle.

Bütün kardeşlerimizle birlikte hepimize mahşerde Nebiler Sultanı’nın Livâü’l-hamd sancağı altında Üstad’ımızla ve Hoca’mızla beraber buluşmayı nasip ve müyesser eyle.

Allahım, birliğimizi sağla, aramızı te’lif buyur, bizi vifak ve ittifaka muvaffak kıl. Hidayet ve ıslahını murat buyurduğun insanları ıslah eyle, kalb ve kafalarına salah ver. Şayet düşmanlık yapanlar arasında ıslahını murat buyurmadığın ve kendileri hesabına ıslah istemeyen kimseler varsa, onların da oyunlarını boz ve işlerini bitir.”

 Rabbimiz! Yüce huzurunda tekrar tekrar yalvarıyor ve Senden dualarımıza icabette bulunmanı istirham ediyoruz.

 Ne olur, bizleri, üzülmesi de sevinmesi de, neş’esi de inlemesi de Senin için (lillah, lieclillah, livechillah) olan, azamet-i İlahîye karşısında alınları hep secdede, hizmet-i imaniye ve Kur’âniye yolunda her zaman emre âmâde bulunan, haşyetten gözyaşları ceyhun olmuş, kalbleri muhabbet-i İlahîye ile dolmuş ve yürekleri ilahî heybet karşısında hep tir tir titreyen saîdler zümresine ilhak eyle!

 —-

Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, kalblerimizi dininde sabit kıl. Ey kalbleri halden hale koyan Rabbim, kalblerimizi ibadet ü tâatine yönlendir!..” 

 “Allah’ım! Senin nâm-ı celîlin, her yerde şehbal açsın! Ey Rasûl! Senin nâm-ı celîlin, her yerde şehbal açsın! Bizim gibi fakir, hakir, müsî, müsinn günahkâr insanları, bu kaderî program içinde istihdam buyur! Bizi bunun ile şereflendir!” 

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz. Amin