CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-85

 ( “CEVŞEN-İ KEBİR 1-3.BÂB / TEVHİDNÂME 1-3.BÂB”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır.

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-85

***

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahım!   Bütün hamd u senâlar, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve O’nun hakkıdır. Efendimiz Hz. Muhammed’e, durulardan duru ehl-i beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk saffı tutmuş ashabının cümlesine salat u selam olsun.

Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün Salih kullara ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Cumamızı mübarek eyle.. Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

“Ey kalbi kırıkları maiyyetiyle şereflendiren!

Ey ‘Gönlü mahzunların yanındayım!’ buyuran!

Ey bela ve musibetleri kaldıran!

Ey Gariplerin Sahibi…

Ey Mazlumların Sahibi…

Ey Mağdurların Sahibi…

Ey mahkumların Sahibi…”

Allahım, Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Masumiyetine rağmen hürriyeti gasp edilen bütün kardeşlerimizi bir an evvel hürriyetlerine kavuştur!

Mağdur kardeşlerimize öyle bir lütufta bulun ki; göz görmemiş, kulak işitmemiş ve beşer tasavvurlarını aşkın, Şânına yakışır bir iltifat-ı Sübhâniye ile onları serfirâz kıl!”

“Ey esaret hayatı yaşayanları hürriyetine kavuşturan! Onları da hürriyetlerine kavuştur!..” “Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur!..

“Allah’ım! Bu mazlumları, mağdurları, zâlimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyur!”

Haklarını, imkanlarını iade buyur!.. Onlar, bir kısım mutasallıtların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne maruz kaldılar; o zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar! Ve onları salıver!”

“Tasavvurları aşkın, sürpriz şekilde salıver Allah’ım! Ne olur?!. Ey mutlika’l-usârâ!..”

(TEVHİDNAME-122): Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

***

[CEVŞEN- KEBİR-1.BÂB]

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

 Allhümme innî es’elüke biesmâike (Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:)

 1. Yâ Allâh (Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah)

 2. Yâ Rahman  (Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman)

 3. Yâ Rahîm (Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim)

 4. Yâ’Alîm  (Ey herşeyi hakkıyla bilen Alîm)

 5. Yâ Halîm (Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm)

 6. Yâ Azîm (Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm)

 7. Yâ Hakîm (Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm)

 8. Yâ Kadîm (Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm)

 9. Yâ Mukîm (Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm)

 10. Yâ Kerîm (Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-2.BÂB]

 1. Yâ Seyyide’s-sâdât (Ey efendilerin efendisi)

 2. Yâ Mucîbe’d-de’avât  (Ey dualara cevap veren)

 3. Yâ Veliyye’l-hasenât (Ey iyiliklerin sahibi)

 4. Yâ Refıa’d-deracât  (Ey dereceleri yükselten)

 5. Yâ Azîme’l-berakât (Ey bereketleri büyük olan)

 6. Yâ Ğafıra’l-hatîât (Ey hataları bağışlayan)

 7. Yâ Dâfî’a’l-beliyyât (Ey belaları def eden)

 8. Yâ Sâmi’a’l-esvât (Ey sesleri işiten)

 9. Yâ Mu’tıye’l-mesûlât (Ey dilekleri veren)

 10. Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât (Ey sır ve gizlilikleri bilen)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[CEVŞEN- KEBİR-3.BÂB]

 1. Ya Hayra’l-ğâfirîn (Ey Bağışlayanların en hayırlısı)

 2. Ya Hayra’n-nâsırîn  (Ey yardım edenlerin en hayırlısı)

 3. Ya Hayra’l-hâkimîn (Ey hükmedenlerin en hayırlısı)

 4. Ya Hayra’l-fatihîn (Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı)

 5. Yâ Hayra’z-zâkirîn (Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı)

 6. Yâ Hayra’l-vârişîn (Ey varislerin en hayırlısı)

 7. Yâ Hayra’l-hâmidîn (Ey övenlerin en hayırlısı)

 8. Yâ Hayra’r-râzikîn (Ey rızık verenlerin en hayırlısı)

 9. Yâ Hayra’l-fâsilîn (Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı)

 10. Yâ Hayra’l-muhsinîn (Ey ihsan edenlerin en hayırlısı)

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” (Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.)

***

[TEVHİDNÂME-1.BÂB]

“Allah’ım! Nezd-i uluhiyetinden bizleri öyle bir rahmetle  serfiraz eyle ki, sen’den gayrısının (mâsivâ) bütün rahmetlerinden bizleri müstağnî kılsın!”

[TEVHİDNÂME-2.BÂB]

“Allah’ım!  Sen’den öyle bir fazl u kerem ve öyle bir teveccüh taleb ediyoruz ki, sen’den gayrısının bütün fazl u keremleri ve bütün teveccühlerinden bizleri müstağnî kılsın!”

[TEVHİDNÂME-3.BÂB]

“Allah’ım! Bizlere öyle bir “iman-ı kâmil” nasib buyur ki, sen’den gayrı bütün mâsivadan bizleri müstağnî eylesin!”

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm. Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed ve âlihî ve sahbihî ecmeinet-tayyibinet-tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz.Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ.Fî külli nevahılhayah.Ve min beyninâ ve min halfinâ.Ve an eymâninâ ve an şemâilina.Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahümme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine ve min halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine. 

ya Rahîmu ya Rahman ya Hannanu ya Mennân yazel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin