CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-53

 ( “ALLAHIM, BİZİ HEP SIDK YOLUNDA YÜRÜT.”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta 
 
SIDK (DOĞRULUK)- KIRIK TESTİ 27 Ekim 2019 yazısından mülhem 

“Esasında sıdk, gönüldeki bir mânâ ve mazmundur.

Gönlünde sadakat olan birinin dili sürekli bunu seslendirecek, organları da doğruluk istikametinde iş yapacaktır.

Konuşacağı her ifadeyi hassasiyetle seçecek, hakikate mutabık olmayan tek bir kelimenin bile ağzından çıkmasına müsaade etmeyecektir.

Kazara dudakları arasından hilaf-ı vaki bir beyan çıkacak olsa, çok ciddi rahatsızlık duyacak, belki elli defa “estağfirullah” diyecektir. Bu açıdan asıl mesele doğruluğun tabiatla bütünleşmesidir.” 

*** 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-53

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Bismillâhirrahmânirrahirrahîm

Elhamdülillah Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü âlâ seyyinâ Muhammed in ve alâ seyyidinâ Muhammed

Ve âlihî ve sahbihî ecmeinet_tayyibinet_tahirîn

Allahümme yâ Hâfizu yâ Hafîz

Ihfeznâ vahfiz ihvânenâ

Fî külli nevahılhayah.

Ve min beyninâ ve min halfinâ

Ve an eymâninâ ve an şemâilina

Ve min fevginâ ve neûzü biazametike en nuģtâle min tahtinâ

“Allahumme ya Hâfiz ya Hafîz ihfeznâ mim beyni eydine vemin halfinâ ve en eyméniné ve en şemâiline ve min fevkine ve min tahtine ya Rahîmu ya Rahman ya Hannénu ya Mennân ya zel celâli vel ikram. Ve sallallahu ale seyyidine Muhammedin va alihi ecmain.”

“vela yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm”

Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm. ( 7 defa)

“Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” ( 7 defa)

Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.

“Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil aziym”

Euzu bi kelimatillahit -tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae ( 11 defa)

Allahümme ya Hâfiz, ya Hafîz, ihfâznâ min külli şerrin ve darrin. ( 11 defa)

Ve sallallahu ala seyyidinâ Muhammed in ve âlihi ve sahbihi ecmeîn

Allahü ekber. ( 10 defa)

( sonra 19 defa her seferinde Bismillâhirrahmânirrahirrahîm ile)

Ferdün -hayyün-kayyûm- hakemün -adlün -kuddûs    

Seyec’alullahü ba’de usrin yüsrâ.

Feeğşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Ey sadık kullarının derecelerini yukselten!

Ey vaadlerinde her zaman sadık bulunan ve onları mutlaka yerine getiren!

Ey her sozu doğru ve hak olan, her vaadini mutlaka yerine getiren Sadık!

“Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah’ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah’tan af dileyen müminlerdir.”

Allahım! Yuce Allahım! Dileyenlerin ihtiyaclarını karşılamaya muktedir, sessizlik murakabesine dalanların içlerinden geceni bilen, her yerde her zaman hazır ve nazır bulunan, olup biten herşeyi duyan, hiçbir şeyi başıboş bırakmayan, varlığı ezeli ilmiyle tamamen kuşatan, vaadleri dosdoğru, inayetleri her zaman gelip sadık kullarına ulaşan, ihsanlarına asla bir hudut olmayan Allahım!

Kerim Sensin, celal ve ikramı cem’ eden de Sensin; ne olur, bahtına düştüm, yüce dergahına sığındım, kapının tokmağına dokundum; bana da rahmet, re’fet ve şefkatinle muamele eyle.

Sen yegane Büyük, ben ise hakirlerden hakir bir küçüğüm; bir küçüğe bir Büyük’ten başka kim merhamet eder ki!

Mevlam! Mevlam! Sen her sözü, her hükmü, her vaadi en doğru olan bir Sadık,

ben ise hayatı hatalarla, iniş cıkışlarla dolu bir günahkarım; hataları çok bir zavallıya, Sadıklar Sadığı bir Rabb’den başka kim merhamet eder ki! Mevlam!

İsyankarım lakin Senin istediğin iyi ve sadık kimselerden olabilmeyi umarak kapına geldim.

Geldim ve gunahlarımı huzurunda ikrar ediyorum, ey Merhametliler Merhametlisi!

 

Biz dostluğun gereklerini ortaya koyamasak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak da Sen bizi umit ettiğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma!

her zaman Senin sadık u masduk elcilerinin yürüdükleri caddelerden yürüme gayreti icinde bulunan, gözü-gönlü sürekli Sana müteveccih ve hiç ara vermeden hep ölüm ötesi hayat icin hazırlık yapan salih kimselerden eyle!

Ya Rab! Gunlerimi, gecelerimi, aylarımı ve senelerimi sadık yakinlerle doldur, doldur ki, iki dunyanın musibet ve hüzünleri o yakin sayesinde hafiflesin.

Yakinimi öyle artır ki Rabbim, Sana olan şevk u iştiyakım ve nezdindekilere rağbetim artsın.

Bu bendeni mağfiret buyurduğun ve yuce payelerle şereflendirdiğin kullarına dahil et. İhsan ettiğin nimetlere şükürle gerilmeyi gönlüme duyur.

Duyur ki Allahım, bunları yapacak biricik zat Sensin.

Yuce katında sıdk mahalline, şuhud tecellilerine, rıza makamına ve kurb derecesine beni de ulaştır.

Bizi hep sıdk yolunda yürüt. Hak yolda her zaman yardımcımız ol.

Senden sıdk, emanet ve ismet gibi mu’min sıfatlarını hayatımız boyunca bize yar etmeni istiyoruz.

Allahım! Senden natık bir lisan, sadık bir söz, kifayetli bir anlayış, mudrik bir sır, duyarlı bir kalb, akil bir akıl, aydınlık, nurani bir fikir, keskin bir bakış, kopurup duran bir şevk, muhrik/yakıcı bir iştiyak ve sarıp kuşatan bir vecd istiyorum.

Yine muktedir bir el, kahir bir kuvvet, koruyan bir goz, mutmain bir nefis ve itaatte gevşeklik ve bıkkınlığa duşmeyen azalar istiyorum.

Ey Yuce Allahımız! Gönüllerimizi sıdk, emanet, ihlas ve yakin hisleriyle buluştur ve bizi kalbleri rikkatle çarpan huşu ve hudu sahibi, murakabe, heybet ve marifet-i tamme ehli insanlardan eyle!

Her şey Allah’ın adı ile başlar. Allah’tan başka bir ilah yoktur; sıdk ile iman edilecek en yuce gercek budur. Allah’tan başka bir ilah yoktur; kulluk ve kölelik bir tek O’na olur. Allah’tan başka bir ilah yoktur; her lütuf ve rahmet O’ndan gelip bize ulaşır. Allah’ın yüce adıyla başladım. Yalnız O’na hamd u senada bulundum. Allah’ın dinine sarıldım. Sırtımı Allah’ın hıfz u inayetine dayadım. Allah neyi, nasıl dilerse o oyle olur. Havl ve kuvvet yalnız Allah’a aittir ve O’nun lutfu iledir. “İşimi yalnız Allah’a tefviz ve havale eylerim.” “Yardım ve muvaffakiyet yalnız Allah’tan gelir.” Benim sabrım da yalnız Allah’ın inayetiyledir.

Allah’tan başka bir ilah yoktur. Yegane Ma’bud odur. Vaadinde sadıktır. Kulunu nusretiyle destekler. Dinine sahip cıkanları aziz eder.

Seni asla unutmayalım ve ebedlere kadar Sana isyan etmeyelim istiyoruz. Ne olur, sağlam niyet, sıdk, ihlas, huşu, haya, heybet, murakabe, nur, canlılık, hıfz, ismet, fesahat, beyan, Kur’an’da anlayış gibi guzel hasletlerle bizi cem’ et ve hususi muhabbetinle, ozel armağanlarınla matmah-ı nazar olan kulların arasına al.

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sıdkı hürmetine gözümüze nur ver.

Her sozunde sıdk ve sadakatin zirvesini temsil eden Senin Nebin ve Resulun Efendimiz Hazreti Muhammed’e salat eyle; Yine her haliyle doğruluğun zirvesini tutan sıdk kahramanı, Senin Nebin ve Resulun Efendimiz Hazreti Muhammed’e salat ve selam eyle.

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin