CUMA DEMEK… VEFA DEMEK-60

 ( “ALLAHIM! DÜNYAYA DALIP DA SENİN EMİRLERİNE MUHALEFET ETMEKTEN BİZİ MUHAFAZA BUYUR…”)

GİRİŞ

Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir müminin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Mutad evradımıza ek olarak bu hafta

SÖZLER: 10 SÖZ // YEDİNCİ HAKİKAT  

BÂB-I HIFZ VE HAFÎZİYYET OLUP, İSM-İ HAFÎZ VE RAKİB’İN CİLVESİDİR.

“Hiç mümkün müdür ki: Gökte, yerde, karada, denizde; yaş kuru, küçük büyük, âdi âlî herşeyi kemâl-i intizâm ve mîzan içinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafîziyet; insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübrâ gibi bir rütbede, emanet-i kübrâ gibi büyük vazifesi olan beşerin, Rubûbiyyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adâlet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükâfat çekmesin? Hâyır, aslâ!..”

ifadesinden mülhem Yakaran Gönüllerden seçilen yakarışlarla Ya Hafiz ismine sığınıyor ve  Cuma duamıza ser levha yapıyoruz.

 

ŞAMİL CUMA GÜNÜ DUASI ÖRNEĞİ-60

*****

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illa ente

Ya Hannanu

Ya Mennanu

Ya bediussemavati vel ard

Yazel Celali vel ikram

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Hayyu Ya Kayyum

İyyake Na’budu ve İyyake Nestain

Velhamdülillahi Rabbilalemin.

***

Allahım!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v) ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne..

mukarreb meleklere..

gök ve yer ehlinden -onlarla beraber rızana nâil olmak için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine..

özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Mûsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazret Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr’e (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.

Hamele-i Arş’a..

Mukarreb Meleklere..

Kerûbiyyûn’a ve Kirâm-ı Katibîn’e..

Allah Resûlü’nün halifeleri Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazret Ali efendilerimize..

Peygamberimiz’in iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas’a

ve Allah Resûlü’nün ahfâdına..

özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya

ve Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine

ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..

Ve Muhacir ve Ensardan bütün Ashâb-ı Güzîne,

Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn efendilerimize..

Müçtehidîn-i Kirâma

Müfessirîn-i İzâma..

Muhaddisîn-i Fihâma..

Evliya, Asfiya, Ebrar ve Mukarrebîne..

Aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize..

Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Menbicî; İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazilî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşebendî

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye,

Büyüğümüze

ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara

ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle

ve dualarımızı onların hürmetine kabul buyur.

***

Lebbeyk ya Rab, fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz.

Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Cumamızı mübarek eyle..

Rabbim! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız.

***

Allahım,

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

Dünyanın her yerinde Senin Nâm-ı Celilini, ona muhtaç olan gönüllere duyurmaya çalışan kardeşlerimize ailelerine ferec mahreç nasip eyle.

Allahım,

Şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın, her türlü sıkıntı ve zorluk içindeki kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını kabul eyle; rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme..

Şu anda zindanlarda zalim tiranların elinde işkence gören,sıkıntı çeken mazlum, mağdur, mahpus kadın-erkek bütün kardeşlerimizden ve yeryüzünün değişik yerlerine hicret edip hizmetlerine devam etmeye çalışan, yaşam mücadelesi veren, gittikleri yerlerde sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

***  

Allahım! Senin inayetinle sabahladık; Senin inayetinle akşamladık; Senin inayetinle yaşar, Senin izninle ölürüz.

Dönüş de Sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah’a mahsustur. Dönüş de O’nadır.

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını diliyoruz, ey Merhametliler Merhametlisi!

***

Ey tasası olanların kederlerini bertaraf eden ve rahmet, re’fet ve şefkatine dehalet edenleri görüp gözeten, muhafazası altına alan Yüce Rabbim

Ey arz u sema ve içindekileri koruyup muhafaza eden Hafîz!

Ey beni muhafaza eden ve ilahî inayet, riayet ve kilâetiyle görüp gözeten!

Sübhansın Allahım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz Senden, muhafaza buyur bizi Cehennem’den.

Allahım! Ne olur, günahımızı bağışla, kalbimizdeki gayz ve hiddeti gider ve dalâlete sürükleyen fitnelerden bizi muhafaza buyur.

Allahım! Her işte âkıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan, âhirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur.

Allahım! Bizi nezdindeki hayırlara eriştir ve bütün şerlerden muhafaza buyur.

Bizi yoktan var edip varlığından haberdar eyleyen Yüce Allahımız! Dünyaya dalıp da Senin emirlerine muhalefet etmekten bizi muhafaza buyur. Bütün âzâlarımızı Sana muhalefete düşmekten muhafaza buyur.

Allahım! Rahmetin hakkında ümitsizliğe mağlup düşmekten muhafaza buyur.

Allahım! Kalblerimizi muhafaza buyur.

Allahım! Nurunla bizi sarıp sarmala ve her ihtiyacımızı gider. Perdeli ve kapalı olan her şeyi o nur ile bana aç. Mağrûr hasetçilerden bizi o nur ile muhafaza buyur.

Ey Erhamürrâhimîn! Rahmetinle bizi bütün bela ve hastalıklardan muhafaza et.

Ey ilmi ve rahmeti ile her şeyi kuşatan Âlemlerin Rabbi! Zât-ı Ehadiyetinle ilgili mülahazalarımızda bizi her türlü eksiklik ve yanlışlıktan muhafaza eyle,

Ya Ekramelekramîn ve ya Erhamerrahimîn! Azametinle bizi günah vartalarına düşmekten muhafaza buyur. Bizi de kudsiyet ve yüceliğinin ululuğuyla muhafaza buyur.

Allahım! Bizi bütün mahlukatından gâib kıl ve hakkın hatırına beni bütün varlığımla Sana yönlendir. Âlem-i farka ait emir ve tasarruflarını müşahede ettirmek suretiyle bizi muhafaza eyle.

Sana karşı verdikleri sözlerinde vefalı olan, nefislerini Senin yolunda yoran, rızan istikametinde bütün cehtlerini ortaya koyan kullarını koruyup başkalarına muhtaç etmediğin gibi, bu kullarını da muhafaza buyur ve başkalarına muhtaç etme.

Allahım! Kullarından herhangi birisinin önünde yüzsuyu dökmekten ve dinim (in en küçük bir hakikatin) den taviz vermek suretiyle fasıkların ellerindeki bir şeye tamah etmekten muhafaza buyur.

Allahım! Nehyettiklerini yapmaktan, emrettiklerini yapmamaktan bizi muhafaza buyur.

Yüce Allahım! Enîsimiz Sen ol ve bizi, yalnızlık hissi de dâhil her türlü korkudan emin kıl! Belalardan, afetlerden, helake götürebilecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gâilelerden muhafaza buyur!

Allahım! Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve bizi Cehennem azabından muhafaza buyur.

Allahım! Azabının ve gazabının eleminden bizi koru! Ya Hannan, ya Mennan, ya Rahîm, ya Rahman, ya Cebbar, ya Kahhar, ya Settar, ya Ğaffar, eşrârın (kötü kimseler) kim ve ahyârın (iyi insanlar) kim olduğunun gün gibi açığa çıkacağı, hesap endişesinden ellerin ayakların titreyeceği, ömrünü ihsanla değerlendirmiş yiğitlerin kurbiyete mazhar kılınacağı, hayatını isâet (kötülük)le heder etmiş bahtsızların da uzaklığa maruz bırakılacağı, dünya hayatındayken her kim ne işlemişse karşısına tastamam çıkarılacağı ve hiçbir kimsenin zerre ağırlığınca haksızlığa uğratılmayacağı o şedîd günde bizi Cehennem azabından ve rezil rüsva olmaktan muhafaza buyur.

Yüce Rabbim! Ne olur, bu dua ile kapının tokmağına dokunanları inatçı zalimlerin ve zarar verebilecek cinlerin, ayakta olanlarının ya da oturanlarının, uyuyanlarının veya uyanık olanlarının gizli ve açık şerlerinden muhafaza buyur.

Allahım!

Tastamam kelimeler, muazzam isimler, nuranî harfler, münzel kitaplar, açıkbeyyin âyetler hakkı için;

Hazîre-i Arş-ı Azîminden gelen heybet ve celâlin, kudret ve azametin, şerefli huzur, pâk şeriat, beş vakit namaz, esrar ve rahmetin seçkin kullarınla irtibatı, isimlere ve harflere tevdî buyurduğun hususiyetler ve esrar hürmetine;

ya Rabbi, peygamberlerin Sana ne ile dua etmişlerse onun hürmetine

ve hamele-i arş ve mukarrebûn meleklerinin Seni tesbîh ü temcîd ettikleri şey hürmetine;

bizi ister cinlerden, insanlardan olsun, isterse bildiğimiz ve bilmediğimiz diğer mahlûkattan ve her türlü düşmandan korumanı ve sıyanet altına almanı diliyoruz.

Bizi her kötülükten koru.Heybet nurunun denizine daldır.

Ruhu’l-Kudüs’le destekle ve aşılmaz, üstün, sağlam hazinelerinin nurlarının medet verici sırrına dâhil ederek her türlü şer ve zarardan muhafaza buyur.

Allahım! Bizi ağyar düşüncesinden koru ve kederli-kudûretli, bulanık mülahazalardan arındır. Arındır ki, saflardan saf hayırlı kullarını muhafaza ettiğin yanlış vadilerden uzak kalabilelim.

Ey Erhamürrâhimîn! Bütün bu saymaya çalıştıklarımızdan bizleri muhafaza buyur ve Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) ve ehline salât ü selâm eyle. Âmin!

***

Allahım, 

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabî olarak- salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun. 

Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz.

Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm!

Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’nin hatırı ve şefaati için..

Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için..

İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için..

seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Amin